SJ Resorts - шаблон joomla Joomla

Polityka prywatności

Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Impel Facitity Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław (dalej: Biuro), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Facitity Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław

Kontakt w sprawie Pana/Pani danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Łukasz Onysyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z jakiego źródła pozyskano Pani/Pana dane osobowe?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani w trakcie rezerwacji usługi. W sytuacji gdy rezerwacja nie została dokonana osobiście, zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usługi na Pana/Pani rzecz. Dane mogły być pozyskane na podstawie formularza kontaktowego.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Biuro w następujących celach:

 1. Zawarciu i realizacji umowy o świadczeniu usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia ciążących na Biurze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biura, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług Biura w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 e i 1 f, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Serwis internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Serwisem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Serwisem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Serwisu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem internetowym a Bankiem.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

1. Biuro będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.

 1. W zakresie realizacji zawartej z Biurem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Biura, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Biurze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biura, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Biuro następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach jednej umowy, agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, ubezpieczycielom, rezydentom, pilotom, przedstawicielom biura podróży, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Biura, w tym na podstawie ustawy o usługach turystycznych - tzw. podmioty przetwarzające.
 3. Innym podmiotom współpracującym z Biurem, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą na udostepnienie mu takich danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Jakie dane będą przetwarzane?

Biuro będzie przetwarzało następujące dane: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu oraz dane z dokumentu tożsamości dowodu osobistego lub paszportu (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i nr dowodu, wizerunek twarzy, organ wydający dokument, data wydania dokumentu oraz ważność dokumentu. W przypadku wyjazdu dzieci na kolonie i obozy młodzieżowe: imię (imiona), nazwisko, numer identyfikacyjny pesel, numer telefonu, adres szkoły, informacja o stanie zdrowia dziecka, szczepieniach, rozwoju, stosowanej diecie, informacja wychowawcy klasy, imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail , adresy zamieszkania opiekunów prawnych.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

1. W związku z przetwarzaniem danych przez Biuro przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO). 
 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
 3. Prawo żądania usunięcia danych –tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Biuro Podróży PARTNER BPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Biura są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez w Biuro oparciu o prawnie uzasadniony interes Biura, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Biura wiążący, chyba że Biuro wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Biuro na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Biuro. bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest na terenie Rzeczypospolitej polskiej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

2. Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Biurem ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, zawarcia i realizacji umowy z Biuro. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Biuro. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.

Socjalny

664 983 553 
510 011 315 

Kontakt

Biuro Podróży PARTNER 32 792 86 05

ING BANK Śląski Spółka Akcyjna 
07 1050 1360 1000 0023 5973 0203

Rezerwacja:32 792 86 06
19 LAT
 • 
  Imię i Nazwisko:*
  E-mail:*
  Numer kontaktowy:*
  Data rozpoczęcia imprezy:*
   / 
   / 
  Dodatkowe informacje:*
  Weryfikacja:
OBSŁUGUJEMY PŁATNOŚCI